PDF Drukuj Email

Informujemy, że od 2 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny.

 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:
  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

- stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;

- w przypadku zasiłku szkolnego dodatkowo zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U.2013.182 ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

 1. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r.:
 • · w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • ·

 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 wynosić będzie:

Okoliczności występujące w rodzinie (wymienione w pkt. 4)

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę

do 150 zł

od 150,01 zł - 300 zł

od 300,01 zł - 456 zł

1 okoliczność

202 zł

154 zł

91 zł

2-4 okoliczności

207 zł

159 zł

96 zł

powyżej 4 okoliczności

212 zł

165 zł

101 zł

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonament internetowy za okres wrzesień-czerwiec, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna,    że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe.

 1. Jeżeli stypendium szkolne przyznane zostało w formie  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub/i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:

 • ·
 • ·

- w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,

- w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

 1. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego:

 • · w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • ·

 1. Wysokość zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 wynosić będzie:

 • · 530 zł w przypadku śmieci jednego z rodziców,
 • · 424 zł w przypadku śmieci członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących,
 • · 318 zł

Uwaga! Obowiązuje nowy wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej o  charakterze socjalnym (stanowiący załącznik do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym), który dostępny jest na stronie:

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=218021

 
technik hotelarstwa PDF Drukuj Email

Dysponujemy ostatnimi wolnymi  miejscami na kursie kwalifikacyjnym - technik hotelarstwa.

Zapisz się!

Nie zwlekaj!

 
overart-bialy© 2012 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie